Auxilia

Auxilia SA funkcjonuje na rynku od 2005 roku. Przedmiotem jej działalności jest świadczenie usług prawnych w zakresie odzyskiwania odszkodowań osobowych. Spółka zadebiutowała na giełdzie z dużym sukcesem w styczniu 2016 r. W dniu wejścia na Giełdę kurs akcji spółki wzrósł o ponad 78%.

Akcje spółki stanowiące przedmiot sprzedaży na rynku niepublicznym, zostały dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect (prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA) 22 stycznia 2018 r.

Spółka posiada rozbudowany dział sprzedaży usług prawnych, oraz sprawnie działającą kancelarię prawną, zajmującą się procesowaniem roszczeń. Zadaniem struktur sprzedaży jest pozyskanie roszczeń w formie zlecenia, zlecenia rozbudowanego, cesji powierniczej lub cesji zwykłej. Marżowość spółki waha się w zależności od przyjętego rozwiązania, od 20% do nawet 60%. Spółka posiada osiem oddziałów terenowych, które od 2017 roku działają pod przewodnictwem Dyrektora Zarządzającego Sprzedażą – Pana Jacka Birleta.

W drugim półroczu 2019 r. Spółka wypracowała przychody netto ze sprzedaży w kwocie 7.527.929,41 zł.

Spółka Polski Holding Inwestycyjny SA zaangażowana jest w akcjonariacie jednej z największych polskich kancelarii odszkodowawczych – Auxilia SA, jako akcjonariusz znaczący.

udział w ogólnej liczbie głosów: 5354413 szt. (10,79%)
udział w kapitale zakładowym: 4529412 szt. (12,75%)

Spółka Auxilia SA wspólnie ze spółką Polski Holding Inwestycyjny SA, a później docelową spółką PHI Wierzytelności SA opracowała nowatorski model biznesowy wierzytelności odszkodowawczych, który stwarza możliwość wcześniejszej monetyzacji roszczeń.

Model biznesowy wierzytelności odszkodowawczych

Spółka Auxilia S.A. w dniu 27.03.2018 r. przystąpiła do pierwszej w swojej historii transakcji sprzedaży wierzytelności, sprzedając wierzytelności o wartości ponad 2 mln zł, dając początek zmianie modelu biznesowego w sposób nowatorski i precedensowy. Przedmiotowa transakcja była prekursorem dla sprzedaży wierzytelności na wcześniejszym etapie, tj. roszczeniem. Dotychczas działania podmiotu były oparte na kontraktacji roszczeń, procesowaniu sądowym oraz pozyskaniu przychodu z tytułu zasądzonej kwoty. To odróżniało spółkę od konkurencji, która skupiała się na kwotach bezspornych, wielokrotnie niższych. Auxilia S.A. realizowała wyższy przychód, za cenę dłuższego czasu oczekiwania na środki. Model biznesowy pozwalał wówczas na systematyczny wzrost portfela roszczeń, jednak w zestawieniu z relatywnie długim okresem procesowania spraw, trudnym do jednoznacznego określenia w ujęciu terminowym, możliwość odnotowania przychodu w przewidywalnym terminie była ograniczona. Zmiana modelu biznesowego pozwoliła nie tylko wyeliminować to zjawisko, ale i połączyć walory wynikające z dążenia do osiągnięcia maksymalnej kwoty roszczenia drogą powództwa sądowego z szybkim osiągnięciem przychodu.

Możliwość wcześniejszej monetyzacji roszczeń pozwala również na kontraktacje w niższej cenie, tj. cesję roszczeń przy większej rentowności, a więc bardziej agresywną politykę sprzedaży, co przekłada się na lepsze wyniki wolumenowe spółki. Współpraca Spółki PHI Wierzytelności SA z Auxilia S.A., której zasady reguluje umowa ramowa z dnia 7 grudnia 2018 r., zakłada cykliczne transakcje sprzedaży wierzytelności. Opracowany w ten sposób model biznesowy wierzytelności odszkodowawczych znajduje realne, biznesowe potwierdzenie słuszności realizacji powyższego modelu.

Aktualności

Najnowsze zdarzenia w spółce