AUXILIA S.A.: Raport okresowy za 4 Q 2019 r.

Szanowni Państwo, 

w załączeniu przesyłam raport okresowy Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za 4 Q 2019 r, która w wymienionym kwartale 2019 r. odnotowała znaczny wzrost wyników finansowych względem analogicznego okresu roku ubiegłego.

W raportowanym okresie Spółka odnotowała przychody netto ze sprzedaży w kwocie 3.851.710,25 zł, co jest wartością o 18,68 %  r/r wyższą od wartości przychodów netto ze sprzedaży odnotowanych przez Spółkę w 4 Q 2018 r. W ujęciu okresu od stycznia do grudnia 2019 r. przychody Spółki były wyższe o 30,48 % r/r, osiągając wartość 13.896.368,02 zł w porównaniu do 10.649.921,81 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. W 4 Q 2019 r. zysk ze sprzedaży wynosił 1.151.451,79 zł wobec zysku na poziomie 729.736,30 zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, natomiast w ujęciu całego okresu od stycznia do grudnia 2019 r. zysk ze sprzedaży wynosi 4.489.010,34 zł wobec zysku na poziomie 1.147.473,28 zł w tym samym okresie 2018 r.

Zarówno w ujęciu samego IV kw. 2019 r., jak i dotychczas minionej części bieżącego roku, wynik ze sprzedaży Spółki jest zdecydowanie lepszy, aniżeli w analogicznych okresach 2018 roku.

W okresie 4 Q 2019r. Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A. wygenerowała 3.916.097,11 zł przychodów netto ze sprzedaży przy 3.303.538,71 zł w analogicznym okresie 2018 r., co oznacza wzrost o 18,54 % r/r. Natomiast w ujęciu całego 2019 r.Grupa wypracowała przychody netto ze sprzedaży w kwocie 14.190.401,75 zł tj. o 29,13 % wyższe niż osiągnięte przez Grupę w 2018 r. Grupa odnotowała zysk ze sprzedaży na poziomie 1.408.905,94 zł wobec 1.029.592,48 zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. o 36,84 %  r/r  więcej. Za cały 2019 r. zysk ze sprzedaży wyniósł 5.265.853,52 zł, w stosunku do zysku ze sprzedaży na poziomie 1.775.757,05 zł w analogicznym okresie roku 2018, tak więc dynamika wzrostu wynosi 196,54 % r/r i jest wyższa, aniżeli w samym raportowanym okresie. Skonsolidowany zysk netto w okresie od października do grudnia 2019 r. wyniósł 903.292,11 zł, co wskazuje na poprawę wyniku netto o 34,30 %  r/r, ponieważ zysk netto w analogicznym  okresie  roku 2018 wyniósł 672.553,80 zł. Zysk netto Grupy za okres od stycznia do grudnia 2019 r. wyniósł 4.205.033,55 zł co w odniesieniu do zysku netto na poziomie 1.334.400,42 zł, jaki wykazany został za ten sam okres 2018 r. W ujęciu narastającym dynamika wzrostu zysku netto wynosi 315,12 % r/r.

Załączony dokument traktuje m.in. na temat poniższych, kluczowych obszarów sprawozdawczości:

– wynik finansowy za 4 Q 2019 r.,

– skalowanie działań sprzedażowych w obszarze odszkodowań dla biznesu, o przełożyło się na wzrost wartości zakontraktowanego portfela roszczeń o 73,43 % względem rezultatu osiągniętego w analogicznym kwartale 2018 r. i o 18,14 % względem rezultatu osiągniętego w 3 Q 2019 r.,

– w obszarze odszkodowań komunikacyjnych zakontraktowany został portfel roszczeń o wartości 6.014.000 zł. Wynik ten był o 14,95% niższy od rezultatu za analogiczny kwartał 2018 r. i o 21,41% niższy od rezultatu za III kw. 2019 r.,

– ogółem zakontraktowano portfel roszczeń odszkodowawczych na poziomie 24.143.000 zł. Wynik ten był o 37,79% wyższy od rezultatu za analogiczny kwartał 2018 r. i o 5,01% wyższy od rezultatu za III kw. 2019 r.

Spółka w dalszym ciągu kontynuuje i kontynuować będzie współpracę z PHI Wierzytelności S.A. opartą na ramowej umowie o współpracy w ramach quasi-sekurytyzacyjnego modelu monetyzacji portfela wierzytelności z segmentu odszkodowań dla biznesu służącemu skróceniu cyklu konwersji gotówki w sprawach, w których nie występuje element wypłaty odszkodowania na etapie polubownym, co przełożyło się na dokonanie kolejnych transakcji zbycia wierzytelności.

W wyniku zawartych w 4 Q 2019 r. umów dokonano cesji wierzytelności odszkodowawczych o łącznej szacunkowej wartości na poziomie 2,04 mln zł. Na szczególną uwagę zasługuje znaczący wzrost wartości i ilość zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych w ubiegłych latach. W 2018 r. zawarto transakcje na łączną, szacowaną wartość 3,14 mln, a w 2019 r. na 7,33 mln.

Wskazać należy również, iż po zakończeniu raportowanego okresu, w styczniu i lutym 2020 r. miało miejsce zawarcie szeregu umów z PHI Wierzytelności S.A. na podstawie których nastąpiła cesja wierzytelności odszkodowawczych o łącznej, szacowanej wartości 3,74 mln zł.

Zachęcamy do lektury raportu kwartalnego.