AUXILIA SA: terminowy wykup oraz umorzenie obligacji

Zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA z dnia 3 stycznia 2019 r., informujemy, że zgodnie z terminem określonym w warunkach emisji nastąpił wykup zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 2.773.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), które zostały wyemitowane w trybie oferty publicznej.

Wobec powyższego obligacje uległy umorzeniu, a także ustały wszelkie zobowiązania Emitenta z tytułu ich emisji. W dniu wykupu nastąpiła wypłata należnych obligatariuszom odsetek za ostatni okres odsetkowy.Celem emisji było pozyskanie środków na finansowanie bieżącej działalności Emitenta, w szczególności na stworzenie nowych oddziałów, zwiększanie zespołów sprzedażowych w istniejących oddziałach, a także na finansowanie obsługi spraw klientów pozyskanych w wyniku rozbudowy działu sprzedaży.

Źródło:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/AUXILIA-Terminowy-wykup-oraz-umorzenie-obligacji-serii-A-7635211.html