We are nominated to Agency of Year for the second time

Auxilia SA – PHI Wierzytelności SA – sprzedaż pakietu wierzytelności oraz zawarcie umowy ramowej o współpracy

Zgodnie z komunikatem Zarządu Auxilia SA (dalej “Spółka”) z dnia 7 grudnia 2018 r., pomiędzy Spółką a PHI Wierzytelności SA zawarta została umowa, na podstawie której Spółka dokonała sprzedaży pakietu wierzytelności, których łączna wstępnie szacowana wartość kształtuje się na poziomie ok. 1,03 mln zł.

Aktywa będące przedmiotem transakcji stanowią wybrane wierzytelności przyszłe Spółki stanowiące wynagrodzenie ze spraw odszkodowawczych pozyskanych w ramach sprzedaży produktów Grupy Kapitałowej Auxilia SA. Transakcja przyczyni się przed wszystkim do skrócenia cyklu konwersji gotówki, a także zwiększy dostępność finansowania w zakresie pozyskiwania kolejnych wierzytelności na rynku odszkodowań.

Tego samego dnia – 7 grudnia 2018 r. zawarta została Umowa ramowa o współpracy (dalej “Umowa”), określająca ogólne zasady i warunki zawierania transakcji pomiędzy Stronami w zakresie nabywania wierzytelności. W związku z przewidywanym pozytywnym wpływem zawarcia Umowy na przychody ze sprzedaży oraz wynik netto Spółki, szacuje się, że planowany przychód z tytułu postanowień Umowy, zwartej na czas nieokreślony wyniesie ok. 9,24 mln zł w ujęciu rocznym. Zarząd Spółki poprzez stałe monitorowanie efektów nawiązanej współpracy podejmować będzie stosowne kroki celem wykorzystania jej potencjału do dynamizacji osiąganych przez Spółkę wyników finansowych, w tym wzrostu osiąganych przychodów oraz zwiększenia rentowności.

Podkreślić należy, że zawarta Umowa jest jednym z najważniejszych, dotychczasowych kontraktów zarówno dla Spółki Auxilia SA jaki i PHI Wierzytelności SA.

Źródło:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/AUXILIA-S-A-Korekta-raportu-nr-25-2018-Sprzedaz-pakietu-wierzytelnosci-oraz-zawarcie-umowy-ramowej-o-wspolpracy-w-powyzszym-zakresie-7631144.html