Auxilia SA: żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informujemy, że Polski Holding Inwestycyjny S.A., jako znaczący Akcjonariusza Spółki, posiadający 392.229 akcji Spółki, reprezentujących 8,66% udziału w kapitale zakładowym, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 6 Statutu Spółki, wystąpił z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

W porządku obrad tego zgromadzenia, znalazły się m.in.:1. podjęcie uchwały w sprawie określenia polityki dywidendowej spółki,
2. podjęcie uchwały w sprawie wypłacenia przez spółkę zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018,
3. podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania zarządu do przeniesienia notowań spółki na parkiet główny.

Zarząd Emitenta zobowiązuje się do rozpatrzenia opisanego powyżej żądania zgodnie ze stosownymi przepisami Kodeksu spółek handlowych.

O wyznaczeniu daty zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zostaną Państwo poinformowani odrębną korespondencją.

Źródło:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/AUXILIA-Informacja-o-wystapieniu-przez-akcjonariusza-z-zadaniem-zwolania-NWZ-Emitenta-7625393.html